Općinski načelnik

Načelnik zastupa Općinu i nositelj je izvršne vlasti u Općini Sv. Petar u Šumi, a bira se na neposrednim izborima na rok od četiri godine. Načelnik obavlja izvršne poslove lokalne samouprave i poslove državne uprave koji su mu povjereni zakonom. Načelnik ima zamjenika koji se zajedno s njim bira na neposrednim izborima sukladno posebnom zakonu. Načelnika u slučaju njegove spriječenosti ili odsutnosti, zamjenjuje zamjenik. Zamjenik po posebnom pismenom ovlaštenju Načelnika može obavljati pojedine poslove iz njegovog djelokruga.

U obavljanju izvršne vlasti Načelnik:

 • priprema prijedloge općih akata,
 • izvršava ili osigurava izvršenje općih akata Općinskog vijeća
 • predlaže Općinskom vijeću donošenje općih akata i mjera,
 • utvrđuje prijedlog proračuna Općine i izvršavanje Proračuna
 • donosi opće i pojedinačne akte kada je na to ovlašten propisima
 • daje mišljenje o prijedlozima koje podnose drugi ovlašteni predlagači,
 • upravlja nekretninama, pokretninama i imovinskim pravima u vlasništvu Općine u skladu s zakonom, ovim Statutom i općim aktom Općinskog vijeća,
 • odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina čija pojedinačna vrijednost ne prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina, a najviše do 1.000.000 (jedan milijun) kuna, te ako je stjecanje i otuđivanje nekretnina i pokretnina planirano u proračunu i provedeno u skladu sa zakonskim propisima,
 • upravlja prihodima i rashodima Općine,
 • upravlja raspoloživim novčanim sredstvima na računu proračuna Općine,
 • donosi pravilnik o unutarnjem redu upravnog odjela Općine,
 • imenuje i razrješava pročelnika upravnog tijela Općine,
 • utvrđuje plan prijema u službu u upravna tijela Općine,
 • usmjerava djelovanje i nadzire rad Upravnog odjela u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Općine odnosno poslova državne uprave koji se mogu obavljati u Općini,
 • donosi odluku o kriterijima i načinu ocjenjivanja službenika i namještenika,
 • odgovoran je za uspostavu, razvoj i provedbu sustava unutarnjih financijskih kontrola (financijsko upravljanje i kontrola te unutarnja revizija) u Općini,
 • podnosi Općinskom vijeću odgovarajuća izvješća,
 • zaključuje ugovore i druge pravne poslove Općine u skladu s zakonom i drugim propisima
 • daje punomoći za zastupanje Općine,
 • predlaže izradu prostornog plana kao i njene izmjene i dopune na temelju obrazloženih i argumentiranih prijedloga pravnih i fizičkih osoba,
 • razmatra i utvrđuje konačni prijedlog prostornog plana,
 • obavlja druge poslove predviđene zakonom, ovim Statutom i drugim propisima.

Načelnik je odgovoran za ustavnost i zakonitost obavljanja poslova koji su u njegovom djelokrugu i za ustavnost i zakonitost akata upravnih tijela Općine.

Načelnik je, za obavljanje poslova državne uprave prenijetih u djelokrug tijela Općine, odgovoran ovlaštenim tijelima središnje državne uprave.

Načelnik za proučavanje i razmatranje pojedinih pitanja iz svoga djelokruga, za pripremanje određenih akata i podloga ili za praćenje stanja u pojedinim područjima može osnivati radna tijela (odbore, povjerenstva), imenovati kolegij, stručni i/ili savjetodavni tim (kabinet) te zadužiti stručne vanjske suradnike za pripremu prijedloga odluka i drugih akata iz svoga djelokruga, kao i za davanja mišljenja i prijedloga u vezi s drugim pitanjima iz svoga djelokruga, ako su ta pitanja od interesa za Općinu.

Načelnik u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Općine ima pravo zadržati od izvršenja opći akt Općinskog vijeća ako ocijeni da je tim aktom povrijeđen zakon ili drugi propis, te zatražiti od Općinskog vijeća da u roku od 15 dana otkloni uočene nedostatke. Ako Općinsko vijeće to ne učini, Načelnik je dužan u roku od osam dana o tome obavijestiti čelnika središnjeg tijela državne uprave, ovlaštenog za nadzor nad zakonitošću rada Općinskog vijeća.

Načelnik o svom radu izvještava Općinsko vijeće dva puta godišnje. Rad Općinskog načelnika javan je. Općinski načelnik je dužan izvješćivati javnost s obavljanjem poslova iz samoupravnog djelokruga Općine izjavama za medije, objavljivanjem općih i drugih akata u službenom glasilu Općine, putem internet stranice ili na drugi način u skladu s Statutom.

Službene izjave o radu Općinskog načelnika i općinske uprave daje Općinski načelnik ili druga ovlaštena osoba.

Načelnik

dr. sc. Mario Bratulić

Rođen 1965. godine, a od 1997. godine uzastopno je izabran za načelnika Općine u sedam mandata. Funkciju načelnika od travnja 2018. godine obnaša profesionalno. Oženjen, otac četvero djece. Doktor znanosti iz područja biomedicine-veterinarsko javno zdravstvo i sigurnost hrane. Potpredsjednik Hrvatskog atletskog saveza, posebni savjetnik ministrice poljoprivrede.

E-pošta nacelnik@svpetarusumi.hr
mario.bratulic@gmail.com
Mobitel +385 99 7056466