Dokumentacija

IV. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE SVETI PETAR U ŠUMI


Na temelju članka 86. stavak 1. Zakona o prostornom uređenju (NN br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19 i 67/23)  donosi se Odluka o izradi IV. Izmjena i dopuna PPUO Sveti Petar u Šumi kojom se utvrđuju temeljni razlozi, smjerovi i načini izrade istih i to:.

-     izmjena i dopuna planskih rješenja koja su se u dosadašnjoj provedbi pokazala nedovoljno učinkovita te ih je radi jednoznačnog tumačenja i jednostavnijeg i lakšeg provođenja potrebno izmijeniti i dopuniti

--     kako bi se zadovoljile stambene i druge potrebe stanovnika Općine Sveti Petar u Šumi, IV. ID PPUO preispitati će se mogućnosti proširenja građevinskih područja naselja u skladu s odredbom članka 47. Zakona o prostornom uređenju;

-      kako bi se omogućio daljnji gospodarski razvoj Općine Sveti Petar u Šumi, IV. ID PPUO će se preispitati mogućnosti proširenja izdvojenih građevinskih područja i područja ostalih namjena izvan građevinskih područja

-      usklađenje IV. ID PPUO-a s važećim zakonskim i podzakonskim propisima;

-      usklađenje IV. ID PPUO-a s razvojnim ciljevima Općine Sveti Petar u Šumi;

-      usklađenje Plana sa Prostornim planom Istarske županije;

-      izmjene i dopune u skladu sa zahtjevima, podacima, planskim smjernicama odnosno propisanim dokumentima koje dostave nadležna javnopravna tijela; 

Dokumenti Datum
ODLUKA o izradi IV. ID PPUO Sveti Petar u Šumi.pdf 26. listopad 2023