Crkva sv. Petra i Pavla

Crkva sv. Petra i Pavla
Crkva sv. Petra i Pavla

Pejzažom i općinom dominira crkva sv. Petra i Pavla koja je dovršena i posvećena 1755. god. Crkva je pravokutna građevina sa po dvije kapele na duljim stranama. Ima čvrste profilirane nosače s tankim vijencima, kvadratični kor i izduženo svetište. Natkrivena je bačvastokrižnim svodom. Nad bočnim su kapelama empore za redovnike. Mnoštvo prozora (iza empora, iza oltara bočnih kapela i na pjevalištu) omogućuje barokni lom svjetlosti čime se povećava dinamičnost prostora.

Crkva posjeduje kvalitetan, dobro očuvan kasnobarokni inventar. Svi su oltari rezbareni u drvetu i djelo su Pavla Riedla. U sredini je svakog oltara velika pala uokvirena drvenim, mramoriziranim stupovima i pilastrima, a na atici je manja slika. Na glavnom oltaru, iz 1755. impresivni su likovi apostola, a bočni su oltari posvećeni “Ružarici” (1759), “Sv. Križu” (1763), “Nevinoj dječici” (1766), i Sv. Pavlu pustinjaku (1777). Oltarne su pale lijepo djelo kasnog baroka, bez naglih prijelaza svjetla u tamu, a rad su pavlina Leopolda Keckheisena. Prekrasne orgulje rad I.J. Eisla iz 1770. god. smještene su u Riedlov okvir. Raritet su krasne barokne kožne, pozlaćene zidne tapete(venecijanski rad) cvjetnih motiva, kojima su bočne kapele obložene od podnožja do vijenca.

Utjecaj kasnog baroka vidi se u unutrašnjosti crkve, a još očitije na pročelju. Usko, visoko pročelje crkve (9x17.5 m) , što djeluje još uzduženije zbog velikog zvonika (33.5 m), suprostavlja se horizontalama dvokatnih samostanskih krila. Simetrično organizirano pročelje u sredini kontinuirano raste (portal, prozor, niša s kipom), a na užim bočnim stranama vijencima je rasčlanjeno u dvije etaže. Na svakoj plohi, uokvirenoj pilastrima i vijencima, još je po jedna niša s kamenim kipom. Radio ih je također Pavao Riedl.