PROSTORNI PLANOVI

JAVNA RASPRAVA o prijedlogu III. Izmjena i dopuna PPUO Sv. Petar u Šumi

I. Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja "Boška"

U tijeku je izrada Izmjena i dopuna UPU-a "Boška" temeljem Odluke o izradi I.Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja "Boška" (“Službene novine Grada Pazina” broj 23/17. O prijedlogu navedemog plana provest će se javna rasprava. Javna rasprava je objavljena u dnevnom tisku "Glas Istre" te na mrežnim stranicama Ministarstva graditeljstva.

PPUO SV. PETAR U ŠUMI- II. Izmjene i dopune plana